เสาวนากระบวนการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงแบบทีมสหวิชาชีพ

 

งานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับคลินิกส่งเสริมการเลี้ยงดูภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้จัดการเสวนาเรื่องกระบวนการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงแบบทีมสหวิชาชีพ
วันศุกร์ที่14สิงหาคม58 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน OSCC โรงพยาบาลลำปาง
นำโดยนพ.กำพล เครือคำขาว
...