You are here

โครงการประชุมอบรมพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ ๒๕๕๘

โครงการประชุมอบรมพัฒนางานสังคมสงเคราะห์
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.รณชัย อธิสุข
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างตัวชี้วัด (KPI)
เเละความสำคัญของตัวชี้วัดในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
..

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
งานสังคมสงเคราะห์
อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1103 02-201-1153 แฟกซ์ 02-201-1222