ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล