คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ในกลุ่มโรงพยาบาล