กลุ่มนักดนตรีจิตอาสาชมรมคนรักษ์เพลง มอบเครื่องดนตรี

          กลุ่มนักดนตรีจิตอาสาชมรมคนรักษ์เพลง นอกจากจะมีจิตเป็นกุศลมอบเสียงดนตรี ณ ลานดนตรีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ที่ผ่านมายังได้มอบขาตั้งโน้ต พร้อมคีย์บอร์ดและเบสเท้า เพื่อแบ่งปันให้จิตอาสากลุ่มอื่นได้ใช้ประโยชน์  ในการนี้มีรศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ