กิจกรรมเบาหวานกับผู้หญิงเนื่องในวันเบาหวานโลก โดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี