แนะนำการใช้ rama appointment แก่ผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 พยาบาลและบุคคากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้เดินโปรโมทให้ความรู้และแนะนำการใช้ rama appointment แก่ผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งข้อมูลนัดหมายและการเลื่อนนัดหมายผ่านทางมือถือ