การพยาบาลจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาระบบบริหาร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 กลุ่มการพยาบาลจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาระบบบริหารและการบริการงานทารกแรกเกิดใน NICU และทารกแรกเกิด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี