ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปี 2560