คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษา