งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 22 "ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน"

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2558 โดยภายในงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ รวมถึง Application Rama Appointment อีกด้วย