โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมกิจกรรมลานดนตรี