แจ้งการปิดระบบไฟฟ้าของอาคาร ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559