กิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ การสาธิตพับดอกกุหลาบจากธนบัตร โดย นักศึกษารามาธิบดี การสอน / สาธิต วาดภาพสีน้ำ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากครอบครัวผู้ป่วย การสอน / สาธิต  การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ และ การสาธิต ทำพวกมะโหตร การแสดงดนตรีไทยจากกลุ่มจิตอาสา การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี