คณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 2559 ได้เข้าชมศึกษาดูงาน