You are here

ประกาศแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.