คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ

 

ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการปรับโครงสร้าง  โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งตัวชี้วัดข้อ 8 กำหนดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงานในทุกด้าน ภายใน ปี 2558 
 
          ดังนั้นเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการปรับโครงสร้างของคณะฯ หลังจากมหาวิทยาลัยมีการออกนอกระบบจึงมีการจัดตั้งงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อรองรับการทำงานด้านความเสี่ยงของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม
 
          หลังจากนั้นคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้เห็นชอบในแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2555 โดยได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของคณะฯและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ดังนี้
 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
 
 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางนโยบาย กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

2. จัดให้มีการวางแผนบริหารและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. กำกับดูแล ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

4. ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน

5. รายงานผลความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯ และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการประจำ