ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
"RAMATHIBODI PHARMACY MEETING 2016 READY FOR 4th RE-ACCREDITATION"
 

ผอ.มอ.อาจารย์ธนรัตน์ นำทีมมาดูงานการจัดหา&บริหารคลัง ของฝ่ายเภสัชกรรมและงานเวชภัณฑ์การแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 2...

 

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...