ผอ.มอ.อาจารย์ธนรัตน์ นำทีมมาดูงานการจัดหา&บริหารคลัง ของฝ่ายเภสัชกรรมและงานเวชภัณฑ์การแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 2...

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...