สำหรับบริษัทยา

 

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม

    

       ขั้นตอนการนำเสนอยาเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

   

                เอกสาร 1  แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการนำเสนอยาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

                เอกสาร 2  เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

                เอกสาร 3  รายชื่อสถานพยาบาลอ้างอิง

                เอกสาร 4  ใบเสนอราคายา

                เอกสาร 5  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการเสนอยาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

                เอกสาร 6 7 8  ตารางข้อมูลสรุปของรายการผลิตภัณฑ์

                เอกสาร 9  ข้อมูลจากแพทย์ผู้เสนอและสนับสนุน

                เอกสาร 10  ตารางเปรียบเทียบยา

                เอกสาร 11  รูปภาพผลิตภัณฑ์ยา

                เอกสาร 12  ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากบริษัท

                เอกสาร 13  รูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่นำเสนอ

 

 

ประกาศการคัดเลือกยาประจำปีงบประมาณ 2567

 

แจ้งบริษัทรับทราบ

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเตรียมคัดเลือก ปีงบประมาณ 2567

!!!! สรุปแนวทางยื่นเอกสารคัดเลือก สำหรับอธิบายบริษัทยา

A1 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการเสนอยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาลรามาธิบดี

A2 แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเสนอยาเพื่อเข้าบัญชียาโรงพยาบาล

A3 ใบเสนอราคา

A4 หนังสือมอบอำนาจ

A5 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการจัดหายา

 

 

การเสนอยาตัวอย่างเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แบบฟอร์มการเสนอยาตัวอย่าง

 

แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองใช้ยาของแพทย์

 

แบบฟอร์มขอเพิ่มรหัสแพทย์ เพื่อขอใช้ยาตัวอย่าง (เพิ่มเติม)

 

 

                                            เอกสารเสนอ Access Program

 

1. F-WI-021-01, Rev.00 แบบฟอร์มเสนอยาโครงการ Access Program โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. F-WI-021-02, Rev.00 ใบแสดงเจตนาการเป็นบริษัทที่เสนอยาเข้าโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโดยมีบริษัทตัวแทนในการประสานงานโครงการฯ

3. F-WI-021-03, Rev.00 ใบแสดงเจตนาการเป็น “บริษัทตัวแทน“ ประสานงานโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย