ห้องยาภายในโรงพยาบาล

อาคารหลัก(อาคาร 4)

ห้องยากลาง

 2722, 2233

ห้องยาเวชศาสตร์ครอบครัว

1122, 1123

ห้องยาชั้น 5

1534

ห้องยาชั้น 7

1308

ห้องยาชั้นฉุกเฉิน

2881

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ห้องยาสิริกิติ์

0040 , 0180

PIVAS(TPN)

2824, 2825

อาคารพระเทพ

ห้องยาชั้น 1

3122, 3124

ห้องยาชั้น 2

3267-8

ห้องยา หู คอ จมูก

4980-1

ห้องยาชั้น 3

3414

ห้องยาตา

4308

ห้องยาชั้น 4

3533-5

ห้องยาชั้น 6

3699, 3701

ห้องยาเด็ก

 1254, 0419

ห้องยาเคมีบำบัด

3609-11

ธุรการ

1271,1187