ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
"RAMATHIBODI PHARMACY MEETING 2016 READY FOR 4th RE-ACCREDITATION"