You are here

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กจากชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ไปยัง อาคาร 1 ชั้น 2...

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์  07.30 - 21.00 น.  เสาร์   08.00 - 16.00 น.  อาทิตย์  ...

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 อำเภอมหาชนะชัย จังหวดยโสธร และ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผอ.มอ.อาจารย์ธนรัตน์ นำทีมมาดูงานการจัดหา&บริหารคลัง ของฝ่ายเภสัชกรรมและงานเวชภัณฑ์การแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 2...

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...