ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี