ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กจากชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ไปยัง อาคาร 1 ชั้น 2...