ภาพประชุมวิชาการร่วม ประชุมสามัญ และมุทิตาศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต หนุเจริญกุล