เนื่องในวโรกาสครบรอบอายุ 70 ปี ของศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต หนุเจริญกุล ปูชนียาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวโรกาสครบรอบอายุ 70 ปี ของศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  ปูชนียาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ใคร่ขอแสดงมุทิตาจิตโดยการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และ โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้  ผู้สนใจกรุณา Download เอกสารขอรับทุน ทุนวิจัยสมาคม และCV ซึ่งใช้แทนใบสมัครที่RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th เว็บไซด์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  หรือตามเอกสารแนบ หรือ สอบถามคุณวลัยพรรณ ทรัพย์สำอางค์ เจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-2026 , 087-7086531

……………………………………………………………………………………….

นางสาวรสสุคนธ์ สมดี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที 2 รับมอบทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาก ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสมาคมฯ ข้างหอพักพยาบาล 2 — กับ Poolsuk Janepanish Visudtibhan