สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร (ผ่านทีมงานบรรณาธิการวารสารฯ ) ในฐานะเจ้าของร่วม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร