ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา

 

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์  และแสดงความยินดีกับนักศึกษา

 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน พร้อมกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 

 มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" คนล่าสุด....... 

มอบของขวัญที่ระลึกพร้อมคืนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นการตอบแทนจิตอาสาที่จะเป็นผู้แทนรุ่น NR 42 เข้ามารับพันธกิจในฐานะสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ แก่ นางสาวปริญญา ศรีนักฆ้อง คนเก่งของรุ่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกรดเฉลี่ย 3.78

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลน แก่ นางสาวคงแก้ว จินดา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)....... 

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลน แก่ นางสาวพุธิตา ภูมไชย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)......