นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเวลานอกจากชั่วโมงสอนนักศึกษาไปทำภารกิจกับสภาคณาจารย์ คณะแพทย์ รามา จนได้ ตำแหน่ง Mrs Ramathibodi spirit