ประกาศผลการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562จำนวน 5 สาขา ดังรายรามต่อไปนี้
1.สาขาการวิจัย 1 รางวัล
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2531)
2.สาขาการศึกษา 2รางวัล
ได้แก่ 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2543)
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 16)
3.สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 26)
1.สาขาผู้บริหาร 1 รางวัล
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2529)
5.สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ศรีอาภา (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 13)