สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ประจำปี 2564

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนมายังท่าน ได้โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคล ที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี หรือส่งมาที่ E-Mail : rama_alumni12@hotmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณฐิติ สวสัสดี โทร. 02-201-2026

 

Dowlode เอกสารต่าง
>>เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น<< 
>>ประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564<<
>>แบบฟอร์มเสนอชื่อ<<
>>รายนามผู้ที่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น<<