เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559

เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559
 
ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นางสาวธาราทิพย์ ชื่นตา และนางสาวปริตตา วงศ์สูงยาง เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ หอประชุมอารี วัลยะเสรี