สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 พร้อมขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่นร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีที่ได้รับรางวัล และร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล จะได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานคืนสู่เหย้า 2559 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 11.00-15.00 น. ณ อาคารศรีจุลทรัพย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559