สมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน

สมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชนสมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน
 
สมาคมฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน โดยสมาชิกศิษย์เก่าผู้ที่ได้รับทุนเป็นคนแรกในปีการศึกษานี้ คือ นางสาวพรธรรมรส โพธิ เลขที่สมาชิก 120037016 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ สาขาการผดุงครรภ์ ในหัวข้อ"ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในสตรีมีครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดA1" เป็นเงินจำนวน 9,950.00 บาท(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้มอบเงินสดตามจำนวนดังกล่าวจากกองทุนเพื่อการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ให้กับ นางสาวพรธรรมรส โพธิ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี