สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
1.รางวัลอาจารย์ดีเด่นของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ อาจารย์ ดร. สมนึก  สกุลหงส์โสภณ  (ปฏิบัติงานมากกว่า 10ปี ) ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่7 และอาจารย์ สุภลักษณ์  เชยชม  (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10ปี) ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่29 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
2. ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา  (สังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) นาง ศิริรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์  ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)  และนางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ (สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี)
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
 
3. ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี2559 ประเภทบรูณาการทั่วไป ได้แก่ รศ. ดร.มณี อาภานันทิกุล ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีรุ่นที่ 14
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
4. บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2560 (จากงาน mass meeting )
 
 4.1. ทุนนายแพทย์สุกิจ จำปาเงิน (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 8) รางวัลพยาบาลดีเด่น ผู้ได้รับคือ พว. ชุติมา เจริญธนากิต (งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ )
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
4.2. ทุนฝ่ายการพยาบาล 
 
        4.2.1 รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ได้แก่ พว.อุรศรี อิ่มสมบรูณ์  ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 26  (งานการพยาบาลผุ้ป่วยวิกฤต ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ )  
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
        4.2.2. รางวัลพยาบาลดีเด่น ได้แก่ พว. สุวรรณี สิริเลิศตระกูล ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 15 (ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี)
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
 
        4.2.3. รางวัลผู้ช่วยพยาบาลดีเด่น ได้แก่ นางชนกพร สุขสบาย (งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี)
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ