กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  วันเด็ก - วันแห่งการสร้างสรรค์เด็ก

 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รวมตัวกัน จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ในอุปการะของครูหยุย - วัลลภ ตังคณานุรักษ์ แห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (บ้านอุปถัมภ์เด็ก) ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แยก 9 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดย ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษาครั้งนี้ ทั้งในฐานะ อาจารย์พยาบาล และ สมาชิกศิษย์เก่า รุ่นพี่ ที่เฝ้าสอดส่องดูแลศิษย์ปัจจุบัน รุ่นน้อง ด้วยความรัก ความเอาใจใส่เอื้ออาทรเสมอมา กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เช้า มีการแสดง การละเล่น การแจกรางวัลของที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สนุกสนานชื่นมื่นกันถ้วนหน้า เพื่อ เด็ก และ เยาวชนของชาติในวันนี้ ที่จะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศไทยในวันต่อ  ไป......