สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 

ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นางสาว ชนมนันท์ ขันธวุฒิ และนางสาว ดวงพร สิทธิเดช เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560