คำอธิบายรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ)

หมวดวิชาแกน ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
 
พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาลมโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและการปรับตัวของบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หลักการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร
Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and coping of individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำนโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Concepts and theories of leadership; leadership development; leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation
 

หมวดวิชาบังคับ ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพญ 524 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวการแพทย์สำหรับการพยาบาล 3(3-0-6)
RAAN 524 Integrated Health and Biomedical Sciences for Nursing 3(3-0-6)
 
ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ โครงสร้าง และการแสดงออกทางพันธุกรรมการผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน กลไกการเกิด มะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุม ระบบประสาท และ การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และ ภูมิคุ้มกัน การควบคุมการท างานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบ เลือด ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อ และโครงร่าง เภสัชจลศาสตร์เภสัชพลศาสตร์เภสัชพันธุศาสตร์กลุ่มยาท่ีออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของ ๓ มคอ ๒ ร่างกายและพิษวิทยา
Cell biology and homeostasis; medical microbiology; human genetics, genetic mutation, gene therapy; carcinogenesis; immune regulation; regulation of nervous system and psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system; regulation of respiratory system; regulation of renal system; regulation of hematologic system; regulation of digestive system; regulation of endocrine system and metabolism; regulation of reproductive system; musculoskeletal system; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, drugs affecting body systems; toxicology and poison
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพญ 521 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 3(3-0-6)
RAAN 521 Advanced Nursing in Adult and Elderly 3(3-0-6)
 
ระบาดวิทยาและผลกระทบของความเจ็บป่ วยที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่อบุคคล และครอบครัว การปรับตัวต่อภาวะเจ็บป่ วย แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่ วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ เจ็บป่ วยในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง การตอบสนองของผู้ป่ วยและครอบครัวต่อการเจ็บป่ วยด้วย โรคมะเร็ง พยาธิสรีรวิทยา การจัดการอาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จริยธรรมและการดูแลแบบ ประคับประคอง การแพทย์ทางเลือก ความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ ระบบ โลหิตวิทยาและภูมิต้านทาน ระบบหายใจ ระบบประสาท ไต และมะเร็ง
Epidemiology and effects of common health problems in adult and elderly population and their families; adaptation to illnesses; concept and model of care in critical, acute, and chronic care; coping of patient and family with cancer; pathophysiology; symptom management model; rational drug uses; ethics and palliative care; complementary therapy; advanced medical technology, evidence based knowledge in caring for adult, elderly patients as well as families related to cardiovascular, hematological and immunological system, respiratory, neurology, renal, and oncology
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพญ 522 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1 3 (0-9-3)
RAAN 522 Advanced Nursing Practice in Adult and Elderly I 3 (0-9-3)
 
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่ วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การประเมินและคัดกรองสุขภาพ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบองค์รวม บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ พยาธิสรีรเภสัชวิทยา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ศิลปะ จริยธรรม ๔ และกฎหมายวิชาชีพ เพื่อประเมิน ตัดสินใจ ออกแบบระบบการพยาบาล ให้การบ าบัดทางการพยาบาล แบบองค์รวม ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนเป็นรายบุคคล ติดตามประเมินผลลัพธ์ประสาน ความร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกระยะของ ความเจ็บป่ วยและระยะท้ายของชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาล
Practice advanced nursing in adults and older adults; holistic health assessment in adult and older adult; integrated nursing science, science in caring of adult and older adult, patho-physio-pharmacology, related science, technology, evidence based, aesthetic, ethics, and professional law in assessment, making decision, designing nursing system; providing holistic nursing care to individual with complex health problems; monitoring outcomes; collaboration with health care team to ensure continuity of care in every state of illness to raise the quality of care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพญ 523 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 3 (0-9-3)
RAAN 523 Advanced Nursing Practice in Adult and Elderly II 3 (0-9-3)
 
พัฒนารูปแบบนวัตกรรม แนวปฏิบัติโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาลในผู้ป่ วย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มที่เลือกสรร วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ป่ วยและครอบครัว ระบบ การพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเคราะห์ รูปแบบนวัตกรรมแนวปฏิบัติโครงการ กาหนดผลลัพธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรม แนวปฏิบัติโครงการที่วางไว้ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมิน ผลลัพธ์
Develop model innovation clinical practice guideline project to improve quality of nursing care in adult and older adult in selected group; analyzing problems and needs of persons and families, the existing nursing and health care system provided; seeking new knowledge and evidences, synthesis into model innovation clinical practice guideline project; determining the outcomes and stakeholder involves; implementing model innovation clinical practice guideline project as planned by collaboration with health care team; evaluate the outcomes
 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4)
 
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง องค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่างๆ การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการใช้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่ม ประชากรและระบบการบริการ
Conceptualization of advanced practice nursing; professional nursing organizations and role development of advanced practice nursing; historical perspective and evolution of advanced practice nursing; extended roles of nursing practice; competencies development of various roles of advanced practice nurses; utilization of research, evidence-based practice, and cost-effectivess; outcome evaluation of advanced practice nursing and the health care quality; the potential for successful implementation and development of advanced practice nursing; strategies for innovation development to improve quality of services at individual, group, population and health care system levels
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 544 การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing 3(3-0-6)
 
แนวคิดการบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือก จิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา ทฤษฎี แบบจ าลองค าอธิบายของไคลน์แมน หลักฐานเชิงประจักษ์ของการบ าบัดทางเลือก การประยุกต์การบ าบัด เสริมและการบ าบัดทางเลือกในการปฏิบัติการพยาบาล
Concepts of complementary and alternative therapies; psychoneuroimmunology; Kleinman’s Explanatory Model; evidence based of various complementary therapies; application of complementary and alternative therapies in nursing practice
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกำลังคนหลักจริยศาสตร์ในการบริหารจัดการ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล วิเคราะห์การบริหารองค์การและบทบาทผู้จัดการทางการพยาบาล
Theory of administration and management; administrative and management process; strategy management; human resources management; ethical principle in nursing administration and management; application of health economics and sufficient economy in nursing management; nursing quality improvement; analysis of organizational administration and role of nurse manager
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 554 ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
RANS 554 Contemporary Issues on Aging Health 3(3-0-6)
 
นานาทัศนะต่อการสูงอายุข้อมูลด้านประชากร ลักษณะทางชีวภาพ ระบาดวิทยาของโรค ความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ความสามารถในการท าหน้าที่ และความพิการ การวิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การสูงอายุอย่างมีสุขภาพดีและประสบ ความส าเร็จในทุกมิติ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและจัดการโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแล แบบประคับประคองและระยะสุดท้าย นโยบายสุขภาพ การบริการสุขภาพ ประเด็นจริยธรรมและจิต วิญญาณ การมีส่วนร่วมของครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
Overview on aging from different perspectives; demography, biology, epidemiology of diseases; physical and mental disorders; functional capacity and disability; analysis of contemporary issues related to health risks, health promotion, disease prevention, healthy and successful aging in multiple dimensions; Strategies for health promotion, disease prevention and management, rehabilitation, palliative care, end of life care; health policies, health services, ethical and spiritual issues, family involvement, social and cultural aspects in the care of older persons
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 549 เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3 (2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3 (2-3-5)
 
เครื่องมือวิจัย ชนิดของเครื่องมือวิจัย หลักในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรงและ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบวัดมาตรฐาน การใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานใน คลินิกส าหรับผู้ป่ วยที่แตกต่างกัน
Research instruments; types of research instruments; principles of research instrument development; reliability and validity of the instrument; standardized measures, using specific outcome measures in clinical practices for different patient categories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 552 การดูแลแบบประคับประคอง 3 (2-3-5)
RANS 552 Palliative Care 3 (2-3-5)
 
ปรัชญา หลักการ และรูปแบบของการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นกฎหมายและ จริยธรรม การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า การประเมินและเครื่องมือในการประเมิน การจัดการ ความปวดและอาการทุกข์ทรมาน ภาวะฉุกเฉินในการดูแลแบบประคับประคอง ภาวะใกล้ตาย การดูแล ระยะสุดท้ายของชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลครอบครัวในภาวะโศกเศร้าและ การสูญเสีย การสื่อสารเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง บทบาทของสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย การสร้างเสริมการตระหนักรู้และพัฒนาจิตเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง
Philosophy, principles, and models of palliative care; ethical concern and legal issues; advance care plan; assessment and instruments for assessment; pain and symptom management; emergencies in palliative care; dying process; physical, psychological, social and spiritual aspects on end of life care; family grief and bereavement care; communication in palliative care; multidisciplinary team and networking; self-awareness and self-development in palliative care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 553 การพยาบาลสาธารณภัย 3 (2-3-5)
RANS 553 Disaster Nursing 3 (2-3-5)
 
หลักและวิธีการปฏิบัติทางการพยาบาลในการรับมือกับ สาธารณภัยชนิดต่างๆ ผลกระทบ ของภัยแต่ละชนิด ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสั่งการการสื่อสาร ตลอดจนการร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและหลักการร่วมวางแผน การเตรียมความพร้อม การจัดการและการ ฟื้นฟู หลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขนย้าย การพยาบาลด้านกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรม และกฎหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและ หรือชุมชนในการจัดการสาธารณภัย
Principle and nursing practice for disaster situation; effects of disaster; emergency medical service system; lines of authority and communication to collaborate with related agencies; concept and principle involving planning, preparedness, management, and recovery; principle of care for disaster victim, transferring, physical and psychosocial care; ethical and legal issues; participation in potential development of disaster management for local health care setting and/ or community
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก และ คุณธรรมจริยธรรมครูคลินิก หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การ สอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอน จุลภาค การเขียนแผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก
Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; moral and ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation; principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development and clinical teaching practicum
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3 (2-3-5)
 
ความหมาย และความส าคัญของการพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จ าแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ความรู้ทางการพยาบาล ปรับปรุงงานบริการ การวิจัย และการศึกษาพยาบาล ประเด็นแนวโน้ม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล
Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in development of nursing knowledge, research, nursing education and nursing service; Issues and trend in technology and the whole health system including nursing system
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)
 
ความหมาย และความส าคัญของการพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จ าแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ความรู้ทางการพยาบาล ปรับปรุงงานบริการ การวิจัย และการศึกษาพยาบาล ประเด็นแนวโน้ม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล
Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in development of nursing knowledge, research, nursing education and nursing service; Issues and trend in technology and the whole health system including nursing system
 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร