สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ภาคปกติ)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วินิจฉัย การบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การสร้างสุขภาวะ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและจัดการตนเองของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งรายบุคคลและกลุ่ม การสร้างรูปแบบ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ โครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยทั้งใน ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ทั้งศาสตร์การพยาบาลแบบองค์รวม ศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาธิสรีรและเภสัชวิทยา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ

        การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการพยาบาลเด็ก และจริยธรรมเชิงวิชาการ

2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ และทักษะทางคลินิก เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาโครงการดูแล และการวิจัยในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยทั้งใน ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4. พัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

5. สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ข้อมูล สถิติ ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล

6. พัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มที่เลือกสรร ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การดูแลระยะยาว และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร

 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ภาคพิเศษ)