รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Pediatric Nursing)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

การพยาบาลเด็ก เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย การบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมศักยภาพทุกครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กในทุกช่วงอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง เด็กป่วยเรื้อรัง เฉียบพลัน วิกฤต และระยะท้ายของชีวิต โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล สร้างรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแล โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาลและความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นตัวตนของเด็กและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวเด็กป่วย ครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการพยาบาลเด็ก และจริยธรรมเชิงวิชาการ

2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ในการพัฒนาและสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและครอบครัว

4. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ และสมาชิกกลุ่มที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็ก และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอย่างเหมาะสม รับผิดชอบในการทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถสืบค้น รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล สรุป และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

6. พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถให้การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามขอบเขตของกฎหมาย มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร