คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า

3. มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทำงานด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและ/หรือการบริหารการพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีเต็ม นับถึงวันยื่นใบสมัคร

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าจากประเทศของตน

5. มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

6. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

7.ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร