หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program (International Program)

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ: พย.ม.

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Midwifery)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Midwifery)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ เน้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning) โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Hybrid Education Model) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษาออนไลน์ โดยการนำจุดเด่นของแต่ละระบบมาผสมผสานกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาล มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการศึกษาวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาสำคัญทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความหลากหลายของผู้สอนและผู้เรียนจากนานาประเทศ โดยใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ และมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ

2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

4. มีทักษะในการสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและกลุ่ม และเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร