หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 701 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล 2 (1-2-3)
RANS 701 Nursing Research 2 (1-2-3)
รมพย 702 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 (2-0-4)
RANS 702 Concepts and Theories in Nursing 2 (2-0-4)
รมพย 703 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก 2(2-0-4)
RANS 703 Issues and Trends in Global Health 2(2-0-4)
รมพย 705 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ 2(2-0-4)
RANS 705 Health Care Policy and Leadership 2(2-0-4)
รมพย 706 วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 (3-0-6)
RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice 3 (3-0-6)
 

2.หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 711 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 711 Integrated Health Science in Nursing 3 (3-0-6)
รมพย 716 บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3 (3-0-6)
RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing Practice 3 (3-0-6)
รมพย 717 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 1 3 (0-9-3)
RAPN 517 Practicum in Advanced Nursing I 3 (0-9-3)
รมพย 718 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 2 3 (0-9-3)
RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II 3 (0-9-3)
 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 728 การจัดการทางการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
RANS 728 Nursing Management in Adults and Older Persons 3 (3-0-6)
รมพย 729 ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
RANS 729 Contemporary Issues on Aging Health 3 (3-0-6)
รมพย 734 การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3 (3-0-6)
RANS 734 Well Child Care and Illness Management in Children 3 (3-0-6)
รมพย 735 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 3 (3-0-6)
RANS 735 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing 3 (3-0-6)
รมพย 736 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3 (3-0-6)
RANS 736 Community Nurse Practitioner 3 (3-0-6)
รมพย 737 การผดุงครรภ์ 3 (3-0-6)
RANS 737 Midwifery 3 (3-0-6)
รมพย 721 พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยง 3 (3-0-6)
RANS 721 Health Behavior, Health Promotion and Risk Reduction 3 (3-0-6)
รมพย 722 ประเด็นทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
RANS 722 Issues in Cross Cultural Nursing 3 (3-0-6)
รมพย 725 การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 3 (3-0-6)
RANS 725 Rehabilitation Nursing 3 (3-0-6)
 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)
 

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 701 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล 2(1-2-3)
  RANS 701 Applied Statistics in Nursing Research 2(1-2-3)
  รมพย 702 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  RANS 702 Concepts and Theories in Nursing 2(2-0-4)
  รมพย 711 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  RANS 711 Integrated Health Science in Nursing 3(3-0-6)
  รมพย 705 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ 2 (2-0-4)
  RANS 705 Health Care Policy and Leadership 2 (2-0-4)
    วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
 

<

ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 716 บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3(3-0-6)
  RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing 3(3-0-6)
  รมพย 706 วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 (3-0-6)
  RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice 3 (3-0-6)
  รมพย 717 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 1 3 (0-9-3)
  RANS 717 Practicum in Advanced Nursing I 3 (0-9-3)
  รมพย 703 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก 2 (2-0-4)
  RANS 703 Issues and Trends in Global Health 2 (2-0-4)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
  RANS 698 Thesis 3 (0-9-0)
รวม 14 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 718 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 2 3 (0-9-3)
  RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II 3 (0-9-3)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
  RANS 698 Thesis 3 (0-9-0)
รวม 6 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
2 RANS 698 Thesis 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต
 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
2. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
3. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
6. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
7. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยปี พ.ศ.2556 หรือฉบับปรับปรุงล่าสุด

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพยาบาล
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล
3. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร