รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Gerontological Nurse Practitioner

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Gerontological Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Gerontological Nurse Practitioner)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสูงอายุในระดับชีววิทยาและภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยจากพหุปัจจัย การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การประเมิน คัดกรอง วินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องต้น การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อ การวางแผน การดูแลรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง การดูแลระยะยาว ระยะท้ายของชีวิต และการประเมินผลลัพธ์ การสร้างนวัตกรรมรูปแบบและระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การเชื่อมโยงศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หลักฐานเชิงประจักษ์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ศิลปะ และความเอื้ออาธร ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชน สถานบริการการพยาบาลหรือในสถาบันบริการสุขภาพระยะยาว
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องตามระบบบริการสุขภาพของประเทศทั้งในชุมชน สถานบริการการพยาบาลหรือในสถาบันบริการสุขภาพระยะยาว โดยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และ สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

2. มีความรอบรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุ

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลและการทำวิจัยในผู้สูงอายุ

4. มีภาวะผู้นำ และทักษะในการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีและทํางานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ

5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ทั้งการสืบค้น วิเคราะห์เชิงตัวเลข และประมวลผลในการจัดการข้อมูลทางสุขภาพสื่อสารและถ่ายทอดได้อย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัย สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

2. พยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถในการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ