You are here

แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพส 506 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพส 507 การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(3-0-6)
รวม 11 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพส 508 ปฏิบัติการพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-3)
  รมพส 509 การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 1(1-0-2)
  รมพส 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 3(0-9-3)
รวม 10 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต