คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ การพยาบาลชั้น 1

4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๓ ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

5. จะต้องเป็น ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ใน สาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา (หลักสูตร ๔ เดือนขึ้นไป) โดยเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลหรือราชวิทยาลัยแพทย์รับรอง เช่น สาขาเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ หรือ เวชปฎิบัติชุมชน หรือ เวชปฎิบัติฉุกเฉิน หรือ เวชปฎิบัติครอบครัว มาแล้วไม่เกิน 5 ปี

6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบหลัก ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ.

7. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2, 4 และ ข้อ 7 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ การพยาบาลชั้น 1

4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

5. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2, 4 และ ข้อ 5 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย