อาจารย์ (ภาคพิเศษ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  อารีเอื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
ประธานหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  รูปสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง
เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา  มั่นคง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
กรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ)
ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาณี ณ นคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาณี ณ นคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ