โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้

หมวดวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน

9 หน่วยกิต

วิชาบังคับ

12 หน่วยกิต

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต