You are here

ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตร กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่2