การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง Personal Protective Equipments (PPE)

         สำหรับการทำ swab   

       สำหรับการใส่ endotracheal tube และการทำ CPR (แบบ PAPR)  

         สำหรับผู้ช่วยในการใส่ endotracheal tube (แบบ Cover-all)