เกี่ยวกับประชุมทางไกลทางการแพทย์

 

ระบบการการศึกษาต่อเนื่องทางไกล (Teleconference)

            การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ สัมมนา หรือการประชุม เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง แต่คงจะดีแน่ถ้าไม่ต้องจัดเตรียมห้องประชุม ไม่เดินทาง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้แสวงหาองค์ความรู้ และความเหมาะสมของสถานที่การจัดห้องที่ทำการเรียนการสอนขนาดเล็ก แต่สามารถเชื่อมต่อกับ วิทยากร หรือผู้เผยแพร่ความรู้นั้น ย่อมเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั่วไป เนื่องจากช่วยประหยัดรายจ่าย และสามารถเข้าถึงเกิดความสะดวกมากที่สุด นอกจากนี้การเข้าถึงกลุ่มวิทยากรที่อยู่ต่างประเทศ เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู้ จะดีแค่ไหนถ้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสามารถทำให้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางไกล Teleconference

    คือ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภายใต้ระบบการสื่อสารผ่านระบบ ISDN, LAN, ADSL เป็นต้น โดยสามารถทำการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียง และรับ/ส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรม และกิจกรรมการสนทนาต่าง ๆ ทำได้ทั้งรูปแบบ Point to Point และ Multi-point to Multi-point

บุคลากร และอุปกรณ์ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

1. อุปกรณ์ Teleconference ที่ทันสมัย

2. ระบบสายสัญญาณคุณภาพ 

3. มีการแสดงภาพและเสียงหลายจอในหน้าเดียวกัน  

4. สามารถบันทึกการประชุมในรูปแบบวิดีโอ VCD และDVD

ประโยชน์ของ Conference

1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และติดต่อประสานงาน

2. ลดการสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง

3. เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสื่อสารขององค์กร

4. เพิ่มการใช้ประโยชน์ของการลงทุนด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปประชุม

6. ลดภาระด้านพลังงานของชาติจากการเดินทาง

คุณสมบัติการให้บริการ Teleconference ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

1. สามารถจัดได้ทุกห้องประชุม (ที่มีสายโทรศัพท์ และ ระบบ LAN)

2. มีระบบไมค์โครโฟน และลำโพง สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเสียงของห้องประชุม

3. สามารถแสดงภาพได้ทั้งทางโทรทัศน์ และโปรเจคเตอร์

4. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องประชุมนั้นๆ ได้