รุ่นที่ 3

สื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3

MODULE 1

ตอนที่ 1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคืออะไร
ตอนที่ 2 โรคกับผลกระทบ ความเสี่ยงและการประเมินตนเอง
ตอนที่ 3 สูงวัยแบบทรงพลัง
ตอนที่ 4 หลักการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะ
ตอนที่ 5 How to know your number
ตอนที่ 6 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ภัยเงียบของสังคมไทย

ตอนที่ 7 แนวทางการประเมินตนเองรู้จักตัวเลขสำคัญและการแปรผล

MODULE 2

ตอนที่ 1 สูงวัยกับการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 2 โรคซึมเศร้าดูแลอย่างไร
ตอนที่ 3 กิจกรรมผ่อนคลายจิตใจ
ตอนที่ 4 เติมพลังจิตใจ

MODULE 3

ตอนที่ 1 เข้าใจ ห่างไกลสมองเสื่อม
ตอนที่ 2 อัลไซเมอร์กับสมองเสื่อม
ตอนที่ 3 ห่างไกลสมองเสืี่อม

MODULE 4

ตอนที่ 1 สมอง ร่างกายและจิตใจ สัมพันธ์กันอย่างไร
ตอนที่ 2 ดีอย่างไรถ้าผู้สูงวัยสนใจกิจกรรม
ตอนที่ 3 สมองทำงานอย่างไรใครรู้บ้าง
ตอนที่ 4 รวมกันทำกิจกรรมกลุ่มสำคัญแค่ไหน
ตอนที่ 5 ศิลปะบำบัด วันสูงวัย

MODULE 5

ตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ใส่ใจอย่างไร
ตอนที่ 2 กระตุ้นความจำอย่างไร
ตอนที่ 3 ใช้ชีวิตอย่างไรให้ใส่ใจและไม่ลืม

เอกสารการเรียนรู้ รุ่นที่ 3